ပတ်ဝန်းကျင်

မြေထု၊ ရေထု၊ လေထု၊ ရာသီဥတု၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ တို့ပါဝင်သည့်လူသားတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များကိုလည်းကောင်း၊

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုသည်မှာ

တိရိစ္ဆာန်များ နှင့် အပင်အမျိုးမျိုးတို့၏ သက်ရှိဇီဝဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များကိုလည်းကောင်း၊

သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေးနှင့် ပသာဒအလှအပဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များကိုလည်းကောင်း စသည်တို့ကို ဆိုလိုသည်။

ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။

ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုသည်မှာ

  • ပတ်ဝန်းကျင် (ဇီဝရူပဗေဒ), the physical and biological factors along with their chemical interactions that affect an organism or a group of organisms
  • ပတ်ဝန်းကျင် (စနစ်), the surroundings of a physical system that may interact with the system by exchanging mass, energy, or other properties
  • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်, all living and non-living things
  • လူမှုပတ်ဝန်းကျင်, the culture that an individual lives in, and the people and institutions with whom they interact
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.