မိုးသီး

မိုးသီးသည် မိုးရေအား အစိုင်အခဲ အဖြစ်ရွာသွန်းခြင်းဖြစ်သည်။

မိုးသီးမုန်တိုင်း ကျရောက်နေပုံ


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.