ရှင်မျိုးမြတ်

ဒုတိယ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကို တည်ထောင်ခဲ့သော ဘုရင့်နောင်၏ မယ်တော် ဖြစ်သည်။

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.