အင်း(လက်ဖွဲ့)

လောကီပညာအရ ဂဏန်းအက္ခရာများကို ရေးသားစီရင်ထားသော ဇယားကွက်။ အင်းလက်ဖွဲ့စသည်များကိုဆောင်ရွက်သောအခါ၊ (နီရီ။ ၁၈၉။)


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.