အင်း(အိုင်)

ရေကန် သို့မဟုတ် ချောင်းငယ်ကလေးများကို ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ရန် တည်ဆောက်ထားသော ရေရှိသော ကန်ကို အင်းဟု ခေါ်သည်။ (ဆည်၊ တာတမံ)


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.