ကွန်ဘိုင်နတိုးရစ် ဂျီဩမေတြီ

ကွန်ဘိုင်နတိုးရစ် ဂျီဩမေတြီ (combinatorial geometry) သည် ဂျီဩမေတြီဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ပုံအချို့၏ ကွန်ဘိုင်နတိုးရစ် ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ (combinatorial properties) (ဥပမာ - ဂျီဩမေတြီဝတ္ထုများအကြား ဆုံမှတ် (intersections) အရေအတွက် မည်မျှရှိသနည်း၊ ဝတ္ထုငယ်များသုံး၍ ဝတ္ထုကြီးများကို မည်သို့ ဖုံးလွမ်းနိုင်သနည်း၊ အစရှိသည့် မေးခွန်းများ) ကို လေ့လာသည့် သင်္ချာဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုင်းစသီးခြားသင်္ချာနှင့် ဂျီဩမေတြီသင်္ချာတို့၏ ဘုံဆုံမှတ်ဟု တနည်းအားဖြင့် ဆိုနိုင်သည်။


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.