ထုထည်

ထုထည် ဆိုသည်မှာ အလျား၊အနံ နှင့် အမြင့်တို့ ကိုမြှောက်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာသော ကိန်းဂဏန်းပမာဏ အတွက်အသုံးပြုခြင်းသည်။

Volume
A measuring cup can be used to measure volumes of liquids. This cup measures volume in units of cups, fluid ounces, and millilitres.
ယေဘုယျ သင်္ကေတ
V
SI ယူနစ်Cubic metre [m3]
အခြားယူနစ်များ
Litre, fluid ounce, ဂါလန်, quart, pint, tsp, fluid dram, in3, yd3, barrel
In SI အခြေပြု ယူနစ်များ1 m3
SI dimensionL3
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.