ပရိုတွန်

ပရိုတွန် ပရိုတွန်သည် အနုမြူဗဟို (Nucleus) တွင် တည်ရှိသည်။လျှပ်စစ်အဖိုဓာတ်(positive charge) ဆောင်သည်။ ပရိုတွန်တွင် အဖို 2/3 unit (+2/3) ဆောင်သော upquark နှစ်လုံးနှင့် အမ 1/3 unit (-1/3) ဆောင်သော downquark တစ်လုံးပါဝင်သည်။

ပရိုတွန်၏ ကွာ့တည်ဆောက်ပုံ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.