ဖင်လန်ဘာသာစကား

ဖင်လန်ဘာသာစကား ဆိုသည်မှာ ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုသည့် ဘာသာစကားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဖင်းများမှာ ၎င်းကို ဆူအိုမန် ကီရယ်လီဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.