ဘီစီ

ဘီစီ (B.C )ဆိုသည်မှာ ဥရောပ ခရစ်ယာန်ဘာသာမှ ဆင်းသက်လာသည့် နှစ်ရေတွက်ပုံဖြစ်သည်။ ဘီစီ ဟူသည်မှာ B= Before,C=Christ ဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်မှာ ခရစ်တော်သာဿနာ မစတင်မီ ဟု ဖြစ်သည်။ ဘီစီကိုရေတွက်ရာတွင် ခုနှစ်များကို နောက်ပြန်ရေတွက်ရသည်။ (ဥပမာ-၁၀ဝ,၉၉,၉၈,၉၇)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.