သည် မြန်မာဗျည်းအက္ခရာ ၃၃ လုံးအနက် နှစ်ဆယ့်ရှစ်လုံးမြောက် ဗျည်းအက္ခရာ ဖြစ်သည်။

ဤဆောင်းပါးသည် မြန်မာအက္ခရာ အကြောင်း ဖြစ်သည်။ အခြား အသုံးအနှုန်းများ အတွက် လ (သံတူကြောင်းကွဲ) ကို ကြည့်ပါ။


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.