မျိုးပေါင်း

သတ္တလောကရှိ တိရစ္ဆာန်များအား အမျိုးတူသော အုပ်စုများ ခွဲခြားထားခြင်းကို မျိုးပေါင်း (Class)ဟု ခေါ်သည်။ မျိုးပေါင်း၏ အောက်တွင် မျိုးစဉ် (Order) ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်များတွင် ငှက်သည် မျိုးပေါင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။

ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း၌ အဓိကအဆင့်ကြီး (taxonomic ranks) ၈-ခု ရှိသည်။ မျိုးပေါင်းစု (Phylum) တစ်ခု၏အောက်တွင် မျိုးပေါင်း (class) တစ်ခုဖြစ်စေ၊ အများဖြစ်စေ ရှိသည်။ အခြားအဆင့်ခွဲငယ်များကို ဤနေရာတွင် မပြပါ။

ကိုးကား

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.