ဆယ်စုနှစ်များ စာရင်း

ဤသည်မှာ ဘီစီ ၂ ထောင်စုနှစ် အစ မှ အေဒီ ၃ ထောင်စုနှစ်အဆုံးအထိ ဆယ်စုနှစ်များ စာရင်း ဖြစ်သည်။

ရာစုနှစ် ဆယ်စုနှစ်များ
ဘီစီ ၂ ထောင်စုနှစ်
ဘီစီ ၂၀ ရာစု ဘီစီ ၁၉၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၉၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၉၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၉၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၉၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၉၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၉၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၉၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၉၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၉၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၁၉ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၁၈၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၈၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၈၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၈၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၈၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၈၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၈၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၈၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၈၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၈၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၁၈ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၁၇၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၇၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၇၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၇၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၇၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၇၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၇၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၇၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၇၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၇၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၁၇ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၁၆၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၆၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၆၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၆၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၆၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၆၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၆၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၆၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၆၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၆၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၁၆ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၁၅၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၅၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၅၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၅၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၅၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၅၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၅၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၅၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၅၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၅၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၁၅ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၁၄၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၄၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၄၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၄၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၄၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၄၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၄၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၄၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၄၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၄၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၁၄ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၁၃၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၃၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၃၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၃၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၃၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၃၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၃၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၃၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၃၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၃၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၁၃ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၁၂၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၂၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၂၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၂၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၂၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၂၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၂၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၂၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၂၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၂၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၁၂ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၁၁၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၁၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၁၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၁၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၁၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၁၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၁၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၁၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၁၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၁၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၁၁ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၁၀၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၀၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၀၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၀၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၀၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၀၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၀၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၀၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၀၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၀၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၁ ထောင်စုနှစ်
ဘီစီ ၁၀ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၉၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၉၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၉၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၉၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၉၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၉၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၉၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၉၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၉၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၉၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၉ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၈၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၈၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၈၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၈၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၈၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၈၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၈၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၈၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၈၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၈၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၈ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၇၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၇၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၇၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၇၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၇၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၇၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၇၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၇၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၇၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၇၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၇ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၆၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၆၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၆၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၆၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၆၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၆၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၆၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၆၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၆၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၆၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၆ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၅၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၅၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၅၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၅၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၅၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၅၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၅၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၅၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၅၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၅၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၅ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၄၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၄၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၄၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၄၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၄၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၄၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၄၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၄၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၄၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၄၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၄ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၃၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၃၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၃၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၃၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၃၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၃၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၃၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၃၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၃၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၃၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၃ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၂၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၂၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၂၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၂၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၂၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၂၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၂၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၂၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၂၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၂၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၂ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၁၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၁၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ဘီစီ ၁ ရာစုနှစ် ဘီစီ ၉၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၈၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၇၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၆၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၈၅၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၄၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၃၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၂၀ ဆယ်စုနှစ်ဘီစီ ၁၀ ဆယ်စုနှစ်[note 1]
၁ ထောင်စုနှစ်
၁ ရာစုနှစ် [note 2]၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၀ ဆယ်စုနှစ်၃၀ ဆယ်စုနှစ်၄၀ ဆယ်စုနှစ်၅၀ ဆယ်စုနှစ်၆၀ ဆယ်စုနှစ်၇၀ ဆယ်စုနှစ်၈၀ ဆယ်စုနှစ်၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၂ ရာစုနှစ် ၁၀၀ ဆယ်စုနှစ်၁၁၀ ဆယ်စုနှစ်၁၂၀ ဆယ်စုနှစ်၁၃၀ ဆယ်စုနှစ်၁၄၀ ဆယ်စုနှစ်၁၅၀ ဆယ်စုနှစ်၁၆၀ ဆယ်စုနှစ်၁၇၀ ဆယ်စုနှစ်၁၈၀ ဆယ်စုနှစ်၁၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၃ ရာစုနှစ် ၂၀၀ ဆယ်စုနှစ်၂၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၂၀ ဆယ်စုနှစ်၂၃၀ ဆယ်စုနှစ်၂၄၀ ဆယ်စုနှစ်၂၅၀ ဆယ်စုနှစ်၂၆၀ ဆယ်စုနှစ်၂၇၀ ဆယ်စုနှစ်၂၈၀ ဆယ်စုနှစ်၂၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၄ ရာစုနှစ် ၃၀၀ ဆယ်စုနှစ်၃၁၀ ဆယ်စုနှစ်၃၂၀ ဆယ်စုနှစ်၃၃၀ ဆယ်စုနှစ်၃၄၀ ဆယ်စုနှစ်၃၅၀ ဆယ်စုနှစ်၃၆၀ ဆယ်စုနှစ်၃၇၀ ဆယ်စုနှစ်၃၈၀ ဆယ်စုနှစ်၃၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၅ ရာစုနှစ် ၄၀၀ ဆယ်စုနှစ်၄၁၀ ဆယ်စုနှစ်၄၂၀ ဆယ်စုနှစ်၄၃၀ ဆယ်စုနှစ်၄၄၀ ဆယ်စုနှစ်၄၅၀ ဆယ်စုနှစ်၄၆၀ ဆယ်စုနှစ်၄၇၀ ဆယ်စုနှစ်၄၈၀ ဆယ်စုနှစ်၄၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၆ ရာစုနှစ် ၅၀၀ ဆယ်စုနှစ်၅၁၀ ဆယ်စုနှစ်၅၂၀ ဆယ်စုနှစ်၅၃၀ ဆယ်စုနှစ်၅၄၀ ဆယ်စုနှစ်၅၅၀ ဆယ်စုနှစ်၅၆၀ ဆယ်စုနှစ်၅၇၀ ဆယ်စုနှစ်၅၈၀ ဆယ်စုနှစ်၅၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၇ ရာစုနှစ် ၆၀၀ ဆယ်စုနှစ်၆၁၀ ဆယ်စုနှစ်၆၂၀ ဆယ်စုနှစ်၆၃၀ ဆယ်စုနှစ်၆၄၀ ဆယ်စုနှစ်၆၅၀ ဆယ်စုနှစ်၆၆၀ ဆယ်စုနှစ်၆၇၀ ဆယ်စုနှစ်၆၈၀ ဆယ်စုနှစ်၆၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၈ ရာစုနှစ် ၇၀၀ ဆယ်စုနှစ်၇၁၀ ဆယ်စုနှစ်၇၂၀ ဆယ်စုနှစ်၇၃၀ ဆယ်စုနှစ်၇၄၀ ဆယ်စုနှစ်၇၅၀ ဆယ်စုနှစ်၇၆၀ ဆယ်စုနှစ်၇၇၀ ဆယ်စုနှစ်၇၈၀ ဆယ်စုနှစ်၇၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၉ ရာစုနှစ် ၈၀၀ ဆယ်စုနှစ်၈၁၀ ဆယ်စုနှစ်၈၂၀ ဆယ်စုနှစ်၈၃၀ ဆယ်စုနှစ်၈၄၀ ဆယ်စုနှစ်၈၅၀ ဆယ်စုနှစ်၈၆၀ ဆယ်စုနှစ်၈၇၀ ဆယ်စုနှစ်၈၈၀ ဆယ်စုနှစ်၈၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၁၀ ရာစုနှစ် ၉၀၀ ဆယ်စုနှစ်၉၁၀ ဆယ်စုနှစ်၉၂၀ ဆယ်စုနှစ်၉၃၀ ဆယ်စုနှစ်၉၄၀ ဆယ်စုနှစ်၉၅၀ ဆယ်စုနှစ်၉၆၀ ဆယ်စုနှစ်၉၇၀ ဆယ်စုနှစ်၉၈၀ ဆယ်စုနှစ်၉၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၂ ထောင်စုနှစ်
၁၁ ရာစုနှစ် ၁၀၀၀ ဆယ်စုနှစ်၁၀၁၀ ဆယ်စုနှစ်၁၀၂၀ ဆယ်စုနှစ်၁၀၃၀ ဆယ်စုနှစ်၁၀၄၀ ဆယ်စုနှစ်၁၀၅၀ ဆယ်စုနှစ်၁၀၆၀ ဆယ်စုနှစ်၁၀၇၀ ဆယ်စုနှစ်၁၀၈၀ ဆယ်စုနှစ်၁၀၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၁၂ ရာစုနှစ် ၁၁၀၀ ဆယ်စုနှစ်၁၁၁၀ ဆယ်စုနှစ်၁၁၂၀ ဆယ်စုနှစ်၁၁၃၀ ဆယ်စုနှစ်၁၁၄၀ ဆယ်စုနှစ်၁၁၅၀ ဆယ်စုနှစ်၁၁၆၀ ဆယ်စုနှစ်၁၁၇၀ ဆယ်စုနှစ်၁၁၈၀ ဆယ်စုနှစ်၁၁၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၁၃ ရာစုနှစ် ၁၂၀၀ ဆယ်စုနှစ်၁၂၁၀ ဆယ်စုနှစ်၁၂၂၀ ဆယ်စုနှစ်၁၂၃၀ ဆယ်စုနှစ်၁၂၄၀ ဆယ်စုနှစ်၁၂၅၀ ဆယ်စုနှစ်၁၂၆၀ ဆယ်စုနှစ်၁၂၇၀ ဆယ်စုနှစ်၁၂၈၀ ဆယ်စုနှစ်၁၂၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၁၄ ရာစုနှစ် ၁၃၀၀ ဆယ်စုနှစ်၁၃၁၀ ဆယ်စုနှစ်၁၃၂၀ ဆယ်စုနှစ်၁၃၃၀ ဆယ်စုနှစ်၁၃၄၀ ဆယ်စုနှစ်၁၃၅၀ ဆယ်စုနှစ်၁၃၆၀ ဆယ်စုနှစ်၁၃၇၀ ဆယ်စုနှစ်၁၃၈၀ ဆယ်စုနှစ်၁၃၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၁၅ ရာစုနှစ် ၁၄၀၀ ဆယ်စုနှစ်၁၄၁၀ ဆယ်စုနှစ်၁၄၂၀ ဆယ်စုနှစ်၁၄၃၀ ဆယ်စုနှစ်၁၄၄၀ ဆယ်စုနှစ်၁၄၅၀ ဆယ်စုနှစ်၁၄၆၀ ဆယ်စုနှစ်၁၄၇၀ ဆယ်စုနှစ်၁၄၈၀ ဆယ်စုနှစ်၁၄၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၁၆ ရာစုနှစ် ၁၅၀၀ ဆယ်စုနှစ်၁၅၁၀ ဆယ်စုနှစ်၁၅၂၀ ဆယ်စုနှစ်၁၅၃၀ ဆယ်စုနှစ်၁၅၄၀ ဆယ်စုနှစ်၁၅၅၀ ဆယ်စုနှစ်၁၅၆၀ ဆယ်စုနှစ်၁၅၇၀ ဆယ်စုနှစ်၁၅၈၀ ဆယ်စုနှစ်၁၅၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၁၇ ရာစုနှစ် ၁၆၀၀ ဆယ်စုနှစ်၁၆၁၀ ဆယ်စုနှစ်၁၆၂၀ ဆယ်စုနှစ်၁၆၃၀ ဆယ်စုနှစ်၁၆၄၀ ဆယ်စုနှစ်၁၆၅၀ ဆယ်စုနှစ်၁၆၆၀ ဆယ်စုနှစ်၁၆၇၀ ဆယ်စုနှစ်၁၆၈၀ ဆယ်စုနှစ်၁၆၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၁၈ ရာစုနှစ် ၁၇၀၀ ဆယ်စုနှစ်၁၇၁၀ ဆယ်စုနှစ်၁၇၂၀ ဆယ်စုနှစ်၁၇၃၀ ဆယ်စုနှစ်၁၇၄၀ ဆယ်စုနှစ်၁၇၅၀ ဆယ်စုနှစ်၁၇၆၀ ဆယ်စုနှစ်၁၇၇၀ ဆယ်စုနှစ်၁၇၈၀ ဆယ်စုနှစ်၁၇၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၁၉ ရာစုနှစ် ၁၈၀၀ ဆယ်စုနှစ်၁၈၁၀ ဆယ်စုနှစ်၁၈၂၀ ဆယ်စုနှစ်၁၈၃၀ ဆယ်စုနှစ်၁၈၄၀ ဆယ်စုနှစ်၁၈၅၀ ဆယ်စုနှစ်၁၈၆၀ ဆယ်စုနှစ်၁၈၇၀ ဆယ်စုနှစ်၁၈၈၀ ဆယ်စုနှစ်၁၈၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၂၀ ရာစုနှစ် ၁၉၀၀ ဆယ်စုနှစ်၁၉၁၀ ဆယ်စုနှစ်၁၉၂၀ ဆယ်စုနှစ်၁၉၃၀ ဆယ်စုနှစ်၁၉၄၀ ဆယ်စုနှစ်၁၉၅၀ ဆယ်စုနှစ်၁၉၆၀ ဆယ်စုနှစ်၁၉၇၀ ဆယ်စုနှစ်၁၉၈၀ ဆယ်စုနှစ်၁၉၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၃ ထောင်စုနှစ်
၂၁ ရာစုနှစ် ၂၀၀၀ ဆယ်စုနှစ်၂၀၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၀၂၀ ဆယ်စုနှစ်၂၀၃၀ ဆယ်စုနှစ်၂၀၄၀ ဆယ်စုနှစ်၂၀၅၀ ဆယ်စုနှစ်၂၀၆၀ ဆယ်စုနှစ်၂၀၇၀ ဆယ်စုနှစ်၂၀၈၀ ဆယ်စုနှစ်၂၀၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၂၂ ရာစုနှစ် ၂၁၀၀ ဆယ်စုနှစ်၂၁၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၁၂၀ ဆယ်စုနှစ်၂၁၃၀ ဆယ်စုနှစ်၂၁၄၀ ဆယ်စုနှစ်၂၁၅၀ ဆယ်စုနှစ်၂၁၆၀ ဆယ်စုနှစ်၂၁၇၀ ဆယ်စုနှစ်၂၁၈၀ ဆယ်စုနှစ်၂၁၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၂၃ ရာစုနှစ် ၂၂၀၀ ဆယ်စုနှစ်၂၂၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၂၂၀ ဆယ်စုနှစ်၂၂၃၀ ဆယ်စုနှစ်၂၂၄၀ ဆယ်စုနှစ်၂၂၅၀ ဆယ်စုနှစ်၂၂၆၀ ဆယ်စုနှစ်၂၂၇၀ ဆယ်စုနှစ်၂၂၈၀ ဆယ်စုနှစ်၂၂၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၂၄ ရာစုနှစ် ၂၃၀၀ ဆယ်စုနှစ်၂၃၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၃၂၀ ဆယ်စုနှစ်၂၃၃၀ ဆယ်စုနှစ်၂၃၄၀ ဆယ်စုနှစ်၂၃၅၀ ဆယ်စုနှစ်၂၃၆၀ ဆယ်စုနှစ်၂၃၇၀ ဆယ်စုနှစ်၂၃၈၀ ဆယ်စုနှစ်၂၃၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၂၅ ရာစုနှစ် ၂၄၀၀ ဆယ်စုနှစ်၂၄၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၄၂၀ ဆယ်စုနှစ်၂၄၃၀ ဆယ်စုနှစ်၂၄၄၀ ဆယ်စုနှစ်၂၄၅၀ ဆယ်စုနှစ်၂၄၆၀ ဆယ်စုနှစ်၂၄၇၀ ဆယ်စုနှစ်၂၄၈၀ ဆယ်စုနှစ်၂၄၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၂၆ ရာစုနှစ် ၂၅၀၀ ဆယ်စုနှစ်၂၅၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၅၂၀ ဆယ်စုနှစ်၂၅၃၀ ဆယ်စုနှစ်၂၅၄၀ ဆယ်စုနှစ်၂၅၅၀ ဆယ်စုနှစ်၂၅၆၀ ဆယ်စုနှစ်၂၅၇၀ ဆယ်စုနှစ်၂၅၈၀ ဆယ်စုနှစ်၂၅၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၂၇ ရာစုနှစ် ၂၆၀၀ ဆယ်စုနှစ်၂၆၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၆၂၀ ဆယ်စုနှစ်၂၆၃၀ ဆယ်စုနှစ်၂၆၄၀ ဆယ်စုနှစ်၂၆၅၀ ဆယ်စုနှစ်၂၆၆၀ ဆယ်စုနှစ်၂၆၇၀ ဆယ်စုနှစ်၂၆၈၀ ဆယ်စုနှစ်၂၆၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၂၈ ရာစုနှစ် ၂၇၀၀ ဆယ်စုနှစ်၂၇၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၇၂၀ ဆယ်စုနှစ်၂၇၃၀ ဆယ်စုနှစ်၂၇၄၀ ဆယ်စုနှစ်၂၇၅၀ ဆယ်စုနှစ်၂၇၆၀ ဆယ်စုနှစ်၂၇၇၀ ဆယ်စုနှစ်၂၇၈၀ ဆယ်စုနှစ်၂၇၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၂၉ ရာစုနှစ် ၂၈၀၀ ဆယ်စုနှစ်၂၈၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၈၂၀ ဆယ်စုနှစ်၂၈၃၀ ဆယ်စုနှစ်၂၈၄၀ ဆယ်စုနှစ်၂၈၅၀ ဆယ်စုနှစ်၂၈၆၀ ဆယ်စုနှစ်၂၈၇၀ ဆယ်စုနှစ်၂၈၈၀ ဆယ်စုနှစ်၂၈၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၃၀ ရာစုနှစ် ၂၉၀၀ ဆယ်စုနှစ်၂၉၁၀ ဆယ်စုနှစ်၂၉၂၀ ဆယ်စုနှစ်၂၉၃၀ ဆယ်စုနှစ်၂၉၄၀ ဆယ်စုနှစ်၂၉၅၀ ဆယ်စုနှစ်၂၉၆၀ ဆယ်စုနှစ်၂၉၇၀ ဆယ်စုနှစ်၂၉၈၀ ဆယ်စုနှစ်၂၉၉၀ ဆယ်စုနှစ်

ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန်

မှတ်စုများ

  1. ဘီစီ ၀ ဆယ်စုနှစ်တွင် ၉ နှစ်သာ ပါရှိသောကြောင့် ယင်းသည် ဆယ်စုနှစ် မဟုတ်ပေ။
  2. ၉ နှစ်သာ ရှိသောကြောင့် ၀ ဆယ်စုနှစ်ဟူ၍ မရှိပေ။
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.