တရုတ်

တရုတ် ဆိုသည်မှာ China သို့မဟုတ် Chinese ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။


တရုတ်၏အဓိပ္ပာယ်များ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.