တာအိုဘာသာ

တာအိုဘာသာ သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အဓိကကိုးကွယ်ကြသည့် ဘာသာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒနှင့် ကွဲပြားသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Taoism (Daoism) ဟု ရေးသည်ကို တာအို ဟူ၍ အသံထွက်မှားခြင်း ဖြစ်သည်။ တရုတ်ဘာသာဖြင့် 'တောက်' ဟု အသံထွက်၍ နည်းလမ်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

Taoism
Taoist rite at the Qingyanggong (Green Goat Temple) in Chengdu
တရုတ်အမည်
တရုတ် , 道家思想
ဆိုလိုရင်း"Teaching of the Way"
ဗီယက်နမ်အမည်
ဗီယက်နမ် အက္ခရာ Đạo giáo
Chữ Hán
ကိုရီးယားအမည်
ဟန်းဂု
Hanja
ဂျပန်အမည်
Kanji
Hiragana どうきょう
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.