UTC−10:30

UTC−10:30 ဆိုသည်မှာ UTC time offset ၏−10:30 အချိန်တွင်ရှိသော အချိန်၏ အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ GMT−10:30 ကို စံတော်ချိန်အဖြစ် ဟာဝိုင်ယီပြည်နယ်တွင် ၁၉၀၀ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၇ ခုနှစ် မတိုင်ခင်အထိ အသုံးပြုခဲ့ပြီး UTC−10:30 ဇုန်ဖြစ်သော GMT−10:00 ဇုန်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.