အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့ (International Day of Persons with Disabilities) ကို ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့တိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝမ်းတွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိသည်။

“စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးအောင်၊ နည်းပညာစွမ်းအားရလဒ်ဆောင်”

ပြင်ပလင့်ခ်များ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.