အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန

အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနတို့ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယခင် အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှာ

  1. လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဦးစီးဌာန
  2. လျှပ်စစ် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
  3. မြန်မာ့လျှပ်စစ် ဓာတ်အားလုပ်ငန်း တို့ဖြစ်သည်။

အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် ဓာတ်ငွေ့၊ ရေနွေးငွေ့ဖြင့် မောင်းနှင်ရသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ(၁၄)ရုံမှ စက်မောင်းနှင်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမဂ္ဂါဝပ် ၇၂၃.၆၂ ကိုထုတ်လုပ်ပေးခဲ့သည်။

စဉ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအမည် စက်တပ်ဆင်အားမဂ္ဂါဝပ် ပြီးစီးသောခုနှစ်
၁။ ကျွန်းချောင်း ၅၄.၃၀ ၁၉၇၄
၂။ မန်း ၃၆.၉၀ ၁၉၈၀
၃။ ရွှေတောင် ၅၅.၃၅ ၁၉၈၄
၄။ မြန်အောင် ၃၄.၇၀ ၁၉၇၅
၅။ သထုံ ၅၀.၉၅ ၁၉၈၅
၆။ မော်လမြိုင် ၁၂.၀၀ ၁၉၈၀
၇။ လှော်ကား ၉၉.၉၀ ၁၉၉၅
၈။ လှော်ကား(ရေနွေးငွေ့) ၅၄.၃၀ ၁၉၉၉
၉။ ရွာမ ၆၀.၉၀ ၁၉၈၀
၁၀။ ရွာမ(ရေနွေးငွေ့) ၉.၄၀ ၂၀၀၄
၁၁။ အလုံ ၉၉.၉၀ ၁၉၉၅
၁၂။ အလုံ(ရေနွေးငွေ့) ၅၄.၃၀ ၁၉၉၉
၁၃။ သာကေတ ၅၇.၀၀ ၁၉၉၀
၁၄။ သာကေတ(ရေနွေးငွေ့) ၃၅.၀၀ ၁၉၉၇
၁၅။ ကံမ ၈.၇၂ ၁၉၉၈
စုစုပေါင်း ၇၂၃.၆၂

မှတ်ချက်

အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏ လျှပ်စစ်စက်တပ်ဆင်အား ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ၇၂၃.၆၂ မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် မောင်းနှင်ရသော၊ ရေနွေးငွေ့ဖြင့် မောင်းနှင်ရသော ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများမှမောင်းနှင်ထုတ်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်မီကဆိုလျှင် နိုင်ငံအတွင်း ဓာတ်ငွေ့ရေနွေးငွေ့ဖြင့် မောင်းနှင် ရသော စက်ရုံ (၇)ရုံသာ ရှိခဲ့သဖြင့် ၎င်းစက်ရုံ (၇)ရုံမှ ၂၆၈.၂ မဂ္ဂါဝပ်သာ ထုတ်လုပ် ပို့လွှတ်နိုင်ခဲ့သည်။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန (၂)ခု၏ ပိုင်ဆိုင်သော လျှပ်စစ်စက်တပ်ဆင်အားမှာ ၂၁၆၄.၆၂ မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံပေါင်း (၃၀)ရုံမှ ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ် ဓာတ်အားများကို နိုင်ငံတော် မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး မဟာဓာတ်အားလိုင်း ကွန်ယက်စနစ်နှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံကြီးများမှတဆင့် သုံးစွဲသူများထံ အရောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်လျက်ရှိရာ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း (၆၀၈၈)ထုတ်လုပ်ပြီး ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း (၅၅၄၃)ပို့လွှတ်နိုင်ခဲ့သည်။

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း (၆၂၉၉)ထုတ်လုပ်ပြီး ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း(၆၀၆၈)ပို့လွှတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီ သန်းပေါင်း (၆၅၃၇)ထုတ်လုပ်ပြီး ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း (၆၃၃၄) ပို့လွှတ်နိုင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၀ ခုနှစ် မကုန်မီ ရဲရွာစီမံကိန်း ၇၉၀ မဂ္ဂါဝပ်၊ ကွန်းချောင်း စီမံကိန်း ၆၀ မဂ္ဂါဝပ်၊ ဖြူးချောင်းစီမံကိန်း ၄၀ မဂ္ဂါဝပ်နှင့် ရွှေကျင်စီမံကိန်း ၇၅ မဂ္ဂါဝပ်တို့ ပြီးစီးမည် ဆိုလျှင် ထပ်မံ၍လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၀၆၅ မဂ္ဂါဝပ် တိုးတက်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် အကုန်တွင် နိုင်ငံတော်၌ လျှပ်စစ်စက်တပ်ဆင်အား ၃၂၂၉.၆၂ မဂ္ဂါဝပ်အထိ ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.