ယင်းနက်လူမျိုး

  • ယင်းနက် ခေါ် ရိန်-( ရှမ်းပြည်နယ် )
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.